KUPUJĘ

Umowa sprzedaży

fot. Fotolia

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie, kiedy sprzedawca oferuje konsumentowi towar lub usługę za wspólnie określoną cenę. Kim jest sprzedawca, kim jest konsument i do czego zobowiązuje ich umowa sprzedaży?

Do podpisania umowy sprzedaży dochodzi, gdy sprzedawca i konsument ustalą rodzaj towaru/usługi oraz cenę. Sprzedawca, który zawiera umowę zobowiązuje się przenieść własność na konsumenta i wydać rzecz konsumentowi. Konsument zgadza się na odbiór dostawy towaru lub przyjmuje świadczenie usługi. Zgadza się ona także na zapłacenie określonej ceny. Umowa sprzedaży regulowana jest ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i daje nam (konsumentom) pewną ochronę. Warto jednak zachować ostrożność i zwrócić uwagę na kilka rzeczy, zanim ją podpiszemy.

Każdą umowę należy przeczytać przed podpisaniem lub postawieniem parafki.

Sprzedawcą nazywamy:

1. Kupca, handlowca lub inną osobę fizyczną lub prawną, do których należą również organizacje publiczne, charytatywne.

2. Osobę, która oferuje towar lub usługę na sprzedaż.

Towar konsumpcyjny (wyrób) to rzecz materialna. Wyrobami nazywamy wszelkie ruchome (dające się przenosić) dobra fizyczne, np. warzywa, telefon, ubranie.

Usługami nazywamy czynności, które mają niematerialny charakter, np. pożyczanie pieniędzy przez bank, dostawa prądu do mieszkania/domu lub jego ubezpieczenie. W zależności od tego, do kogo lub czego kierowana jest usługa, rozróżniamy usługi o mniej lub bardziej materialnym charakterze. Przykładowo, usługami z przewagą elementów materialnych będą: usługi ukierunkowane na człowieka, np. usługi opieki zdrowotnej, fryzjersko-kosmetyczne lub skierowane na przedmioty, np. transport, usługi porządkowe, pralnicze. Usługi z przewagą elementów niematerialnych (usługi skierowane na ludzkie umysły, np. edukacyjne, kulturalne, informacyjne lub skierowane na dobra niematerialne, np. usługi finansowe, prawne).

3. Osobę, która profesjonalnie wykonuje działalność lub ma na celu osiągnięcie założonych celów statutowych, tzn. realizuje działalność, do której firma została powołana.

Definicja Konsumenta nie jest tak szeroka, jak definicja sprzedawcy. Konsumentem możemy nazwać każdą osobę fizyczną lub prawną, która pozyskuje wyrób lub usługę w celu, który nie wiąże się z wykonywaną przez niego pracą lub z działalnością firmy. Osobie, która zakupuje krzesło do biurka  dla pracowników swojej firmy, nie jest chroniona przepisami ustawy konsumenckiej. Jeśli jednak ta sama osoba, kupi krzesło dla swojej rodziny do domu, zostaje uznana za konsumenta i objęta ochroną konsumencką.

Umowa sprzedaży jest najczęściej zawieraną umową w obrocie gospodarczym. W Polsce tego typu umowy określają dwie ustawy: Kodeks cywilny i ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z 5 września 2002 r.