Konsumenckie wiem jak

INWESTUJĘ

Jak inwestować własne środki?

Inwestycjami możemy określić wydatki osób fizycznych lub prawnych na zakup różnych produktów finansowych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Inaczej mówiąc, inwestując przeznaczamy pewną część posiadanych przez nas środków finansowych na realizację planów, które w przyszłości mogą nam przynieść znaczący zysk.
Wśród najpopularniejszych możemy wymienić: założenie lokaty w banku (lub wpłatę na konto oszczędnościowe), kupno akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wykup dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego. 
  
Dlaczego warto inwestować? Samo odkładanie pieniędzy do skarbonki nie pomnaża skutecznie twojego majątku. Można powiedzieć, że odłożone w ten sposób pieniądze leżą bezczynnie, nie zarabiają na ciebie. W gospodarce (a zatem i w codziennym życiu) wartość pieniądza jest mierzona ilością towarów, które można kupić za określoną wartość, np. za 100 zł. Niestety pieniądz wraz z upływem czasu praktycznie zawsze traci na wartości, co wynika ze zjawiska inflacji. Często potocznie mówi się, że ceny ciągle rosną. Inflacja jest to trwały wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Nie chodzi tu o wzrost ceny jednego tylko towaru lub usługi, ale pewnego zbioru (ekonomiści określają go mianem koszyka dóbr), które są najczęściej kupowane przez konsumentów.

Na rynku finansowym dostępne są rozmaite produkty (instrumenty), które służą do pomnażania twoich pieniędzy. Różnią się one zarówno formą inwestycji (np. lokaty bankowe, akcje, waluty obce – zakup dolarów czy euro, nieruchomości – czyli na przykład zakup mieszkania, aby potem je wynajmować), jak i poziomem ryzyka (czyli możliwością utraty części kapitału w przypadku nietrafionej inwestycji) oraz rentownością (stopniem opłacalności danej inwestycji). Dobór odpowiedniej formy inwestycji najczęściej zależy od osobistych preferencji – jeżeli ktoś jest w stanie zaakceptować wyższy poziom ryzyka, może wybrać bardziej agresywne formy inwestowania. W rezultacie taka decyzja może przynieść lokującemu większy zysk niż w przypadku tradycyjnych form inwestowania, jak lokaty bankowe czy obligacje, ale również i stratę.

Lokując środki finansowe w różne instrumenty finansowe możesz zatem efektywnie powiększyć swoje zasoby finansowe. Pamiętaj jednak, że aby skutecznie inwestować i wykorzystywać optymalnie swoje oszczędności, trzeba być uważnym obserwatorem rynku finansowego. Jeżeli sam nie jesteś w stanie analizować zmian na rynku, korzystaj z pomocy doradców finansowych ze sprawdzonych firm doradczych – np. Expander lub Open Finance. Może się okazać, że z ich pomocą odniesiesz spory sukces w inwestowaniu swoich zasobów finansowych.

 
 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna