Konsumenckie wiem jak

KUPUJĘ

Kupuję usługi edukacyjne

fot. Fotolia

Kupowanie usług edukacyjnych wiąże się często z niemałymi wydatkami. Kiedy chcemy zapisać się na kurs językowy, zrobić prawo jazdy lub zacząć studia, warto zwrócić uwagę na zapisy umowy zawieranej ze szkołą, uczelnią czy ośrodkiem szkoleniowym.

Każdy, kto chce się rozwijać i korzystać z usług edukacyjnych ma nadzieję, że ta inwestycja się opłaci i pomoże mu w osiągnięciu celu, jakim jest podniesienie swoich kompetencji. Często młodzi ludzie poświęcają na kurs językowy, szkolenie czy studia zarobione czy zaoszczędzone przez siebie pieniądze, dobrze więc ulokować je rozsądnie. Poniżej kilka wskazówek, które w tym pomogą.

Wskazówka 1: Rozpoznaj rynek, porównaj oferty

Pierwszym krokiem jest zazwyczaj uważne przyjrzenie się ofercie zajęć edukacyjnych, które nas interesują i wybór najbardziej odpowiadającej nam propozycji. Sprawdźmy i porównajmy ceny, przeliczając, ile zapłacimy za jednostkę lekcyjną, co oferuje firma szkoląca w pakiecie kursu (np. podręcznik, bezpłatną indywidualną konsultację czy inne dodatkowe bonusy). Może się okazać, że pozornie droższy kurs czy szkolenie ma bogatsze „wyposażenie”, dzięki któremu zyskamy więcej czasu na naukę lub bardziej profesjonalną infrastrukturę, narzędzia, zwiększające atrakcyjność zajęć.

Zwłaszcza przy wyborze studiów warto brać pod uwagę prestiż uczelni, opinię innych studentów o jej ofercie, a także precyzyjnie określić, czego i w jakim czasie chcemy się nauczyć. Bez trudu znajdziemy na stronach uczelni informacje o programie studiów, liczbie zajęć, informacje o prowadzących, o możliwości odbycia staży itp. – tak, byśmy świadomie ulokowali pieniądze w swój rozwój.

Rynek usług edukacyjnych jest ogromny i bardzo konkurencyjny – konsumenci mają dzięki temu możliwość wyboru najatrakcyjniejszej cenowo i jakościowo oferty.

Wskazówka 2: Ile tak naprawdę zapłacę?

Coraz częściej praktykuje się przed rozpoczęciem kursu czy szkolenia podpisanie umowy z kursantem. W przypadku studentów uczelnia ma obowiązek podpisania umowy dotyczącej zasad odpłatności za studia ze zgłaszającymi się kandydatami.

W umowie powinna znaleźć się informacja, jaka jest wysokość opłat za usługę i termin uiszczenia opłat lub czesnego. Koniecznie należy upewnić się, czy umowa zawiera informacje o całościowych kosztach – np. za powtórzenie egzaminu, podręczniki czy wydanie dokumentu. Jeśli nie ma w umowie informacji o dodatkowych opłatach, warto dopytać, czy są one zawarte w innym dokumencie, np. regulaminie szkoły i czy osobnym rozporządzeniu rektora uczelni. Dobrze jest wiedzieć wcześniej, czy zapłacimy za zajęcia, w których nie mogliśmy wziąć udziału lub pod jakim warunkiem możemy je nieodpłatnie odwołać lub odpracować w innym terminie. Zadbajmy o to, by nie zaskoczyła nas informacja o dodatkowych wydatkach lub by środki nie przepadły z winy naszego niedopatrzenia.

Umowy zawierane z placówkami edukacyjnymi mogą zawierać zastrzeżenie, że warunki umowy ulegną zmianie w zakresie opłat. Równocześnie jednak powinien być w nich zapis, który jasno precyzuje okoliczności, w jakich szkoła może zmienić warunki umowy. Jeśli zostanie podjęta decyzja o podniesieniu czesnego, każdy ze studentów/ kursantów musi zostać o tym osobiście poinformowany, musi otrzymać nowy wzór umowy. Nie wystarczy, że szkoła czy uczelnia wywiesi taką informację na tablicy ogłoszeń – wtedy można uznać to za działanie niedozwolone.

Masz prawo znać ostateczny koszt kursu, szkolenia czy studiów i musisz zostać poinformowany o wszelkich zmianach w opłatach.

Wskazówka 3: Co, jeśli chcę zrezygnować?

Powodów rezygnacji z kursu czy szkolenia może być wiele, warto pamiętać, że mamy prawo jako konsumenci wypowiedzieć umowę z placówką edukacyjną w każdej chwili, nawet bez podawania szczególnej przyczyny. Będziemy musieli jednak ponieść z tego tytułu pewne koszty.

Po pierwsze student czy kursant ma prawo wypowiedzieć umowę, jeśli opłata za kurs/studia zostanie podniesiona. Tryb wypowiedzenia umowy powinien być w niej opisany. Jeśli określony jest w niej termin wypowiedzenia, to znaczy np. miesiąc od złożenia przez uczącego się oświadczenia o odstąpieniu od umowy – wtedy opłaty mogą być naliczane tylko do tego czasu. Uczelnia czy szkoła ma obowiązek oddania środków, które zostały zapłacone z góry np. za semestr nauki, których student czy kursant nie wykorzystał.

Jeśli nauka nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami i jesteśmy niezadowoleni z usługi edukacyjnej lub z jakiś ważnych przyczyn musimy zrezygnować (w przypadku choroby, zmiany miejsca zamieszkania itp.) prawo zobowiązuje nas do zwrotu wydatków, które placówka edukacyjna poniosła, aby umożliwić nam wykonanie umowy. Oczywiście musimy uiścić wynagrodzenie za już odbyte lekcje, zajęcia. Zanim zaczniemy naukę warto spytać organizatora, z jakimi kosztami będzie wiązała się rezygnacja.

Placówka edukacyjna, z którą zawarłeś umowę, wprowadza cię w błąd, jeśli twierdzi, że nie możesz rozwiązać z nią umowy lub nie chce oddać wpłaconych pieniędzy za zajęcia odbywające się po terminie wypowiedzenia umowy.

Jeśli masz wątpliwości, czy podpisywana przez ciebie umowa z placówką edukacyjną ma zapisy, które są niezgodne z twoimi prawami jako konsumenta i działają na twoją niekorzyść, możesz sprawdzić, czy nie zawiera ona tzw. klauzul niedozwolonych, które zbierane są w rejestrze prowadzonym przez UOKIK pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna