Konsumenckie wiem jak

(NIE) RYZYKUJĘ

Polacy i ubezpieczenia II

Firmy ubezpieczniowe dają szerokie możliwości ochrony przed różnymi rodzajami ryzyka. Największy zakres ubezpieczeń ma jednak charakter dobrowolny. Oznacza to, że ja jako konsument finansowy sam decyduję, czy chcę być objęty ochroną w danej sytuacji życiowej, którą jestem w stanie przewidzieć, lub przez wybrany przeze mnie okres czasu.

Badania Mareco Polska (2006) ukazują, że w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń, Polacy częściej ubezpieczają samochód niż własne życie. W grupie osób w wieku od 25 do 55 lat i dochodach powyżej 800 zł netto, ponad 2,5 mln ma AC, zaś niespełna 2 mln - ubezpieczenie na życie. Indywidualne ubezpieczenie na życie ma w tej grupie 24,6 proc. osób, a grupowe ubezpieczenie na życie - 34,6 proc. Częściej niż życie Polacy ubezpieczają także dom lub mieszkanie - 43,5 proc. Oznacza to, że ok. półtora mln osób więcej ubezpiecza dom niż życie – oceniając, że tu ryzyko niespodziewanych i przykrych zjawisk jest bardziej prawdopodobne niż w życiu (pierwszeństwo w wyborze przez Polaków ubezpieczeń majątkowych nad ochroną życia potwierdzają również badania firmy Axiom Polska z 2007 r.).

Z badań wynika, że główną barierą kupna ubezpieczenia na życie jest cena. Również ceną, a także renomą firmy ubezpieczeniowej, kierują się ci, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie na życie. 31 proc. badanych nieposiadających indywidualnego ubezpieczenia na życie nie zawiera takiej umowy z powodu braku pieniędzy. 57,9 proc. badanych odpowiedziało, że w przeszłości zrezygnowali z polisy, bo była za droga. Wśród nieposiadających ubezpieczenia na życie jest 22,4 proc. takich osób, które zrezygnowały z ubezpieczenia. 42,3 proc. badanych nieposiadających ubezpieczenia na życie odpowiada, że nie kupili ubezpieczenia, ponieważ nigdy o tym nie myśleli, nie potrzebują lub mają pilniejsze wydatki.

Wśród osób z dochodem netto w granicach 800-1000 zł miesięcznie jest więcej ubezpieczonych na życie (24,1 proc.) niż w grupie o dochodach od 1001-1600 zł (21,7 proc.). Najwięcej ubezpieczonych jest w grupie z dochodami przekraczającymi 1660 zł netto. Po osiągnięciu nieco wyższych dochodów, Polacy najpierw przeznaczają pieniądze na konsumpcję, a dopiero potem zaczynają myśleć o zabezpieczeniu rodziny.

Z badania firmy Mareco wynika, że Polacy postrzegają ubezpieczenie na życie bardziej jako zabezpieczenie dla rodziny, niż inwestycję. 61,8 proc. badanych sądzi, że to przede wszystkim zapewnienie środków rodzinie na wypadek śmierci. 24,6 proc. zdecydowanie uważa, że to kapitał na wyższą emeryturę.

Najczęściej przyczyną zdecydowania się na ubezpieczenie na życie jest poprawa sytuacji finansowej (dla 49,7 proc. kobiet i 38,2 proc. mężczyzn) a dla kobiet - także wypadek znajomych (41,4 proc.). Z badań Gazety Bankowej (2007) wynika, że ubezpieczenie na życie częściej wybierają kobiety niż mężczyźni. Kobiety mają wyższą awersję do ryzyka, a co za tym idzie  – większą skłonność do poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej. Z analiz wynika, że to właśnie kobiety zmniejszają bieżącą konsumpcję i deklarują gotowość dalszego ograniczenia wydatków konsumpcyjnych, aby przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na cele ubezpieczeniowe: 58 proc. uczestniczących w badaniu prezentuje taką postawę. Rośnie odsetek kobiet podejmujących takie decyzje dotyczące zakupu ubezpieczeń: z 44 proc. w 2001 roku już do 58 proc. w 2002 roku. Zwiększa się także gotowość kobiet do udziału w ubezpieczeniach grupowych, a także w ubezpieczeniach pracowniczych. Kobiety czują się odpowiedzialne za planowanie ochrony ubezpieczeniowej gospodarstwa domowego: tylko 38 proc. uczestniczących w badaniu pozostawia decyzje w tym zakresie swojemu partnerowi.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna