Konsumenckie wiem jak

(NIE) RYZYKUJĘ

Polacy i ubezpieczenia I

Polacy bardzo powoli przekonują się, że warto korzystać z ubezpieczeń. Badania opinii publicznej wskazują, że zainteresowanie ubezpieczeniem się wzrasta wraz z wiekiem, wykształceniem, oraz dochodem uzyskiwanym w gospodarstwie domowym (TNS OBOP, 2002). Nie jesteśmy jednak jeszcze na tyle świadomi finansowo, że zawsze rozważamy, czy warto się ubezpieczyć.

Częściej od innych korzystają z ubezpieczeń osoby w wieku 30-59 lat. Najrzadziej o zabezpieczaniu się na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych myślą najmłodsi uczestnicy badania. Ubezpieczonych jest tylko 43,5% respondentów między 15-19 rokiem życia i to głównie za sprawą decyzji rodziców (podobne wyniki w odniesieniu do młodzieży zaprezentowała firma Axiom Polska w badaniach z 2007 r.).

Decyzja o ubezpieczeniu się w którymś z działających na polskim rynku towarzystw jest silnie skorelowana z wykształceniem. Zdecydowanie najrzadziej ubezpieczają się osoby z najmniej wykształcone (52,5% badanych z wykształceniem podstawowym), najczęściej zaś – posiadający wyższe wykształcenie (81%).

Zawarciem umowy ubezpieczenia wiąże się niestety z płatnością składek. Zdecydowanie częściej mogą więc sobie pozwolić na poniesienie tego typu wydatków osoby, które posiadają większy dochód. Wśród badanych w 2002 r., których średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 315 zł, ubezpieczonych jest 61%, zaś 79% badanych, w których dochód ten przekracza 575 zł.

Zabezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń losowych częściej szukają osoby, które oceniają swoją sytuację materialną jako dobrą, lub przeciętną (klasa średnia), niż ci, którzy uważają, że powodzi im się bardzo dobrze. (TNS OBOP 2002)

Potwierdzają to również badania BPS Consultants Poland („Inwestor Indywidualny 2006”), prowadzone w odniesieniu do grupy osób zamożnych (dochód netto >5000 PLN miesięcznie). W 2005 r. tylko 51% tych osób posiadało wykupioną polisę ubezpieczenia na życia, zaś z deklaracji respondentów wynika, że za taką decyzją stała przede wszystkim chęć zabezpieczenie własnej przyszłości lub przyszłości rodziny i dzieci (nieco ponad 40% wskazań). Zdecydowana większość (ok. 81%) tych, którzy nie mieli wykupionej polisy na życie, nie planowała takiej inwestycji w najbliższych 12 miesiącach.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna