Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Struktury dla lepszego oszczędzania

Od pewnego czasu bardzo popularne w ofercie banków stały się tzw. produkty strukturyzowane, zwane również lokatami strukturyzowanymi lub często w skrócie strukturami. Są to specjalne produkty inwestycyjne oferowane przez banki, których cechy pozwalają na ulokowanie ich między depozytami bankowymi a np. zakupem akcji. Stwarzają zatem szanse na bardziej korzystne oszczędzanie w średnim terminie (np. do 2 lat).

Lokaty strukturyzowane gwarantują odzyskanie zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności, a przy odrobinie szczęścia pozwalają uzyskać stopę zwrotu znacznie wyższą od standardowego oprocentowania lokat, porównywalną z zyskami z inwestycji giełdowych. Czy taka wysoka stopa zwrotu zostanie zrealizowana czy nie może np. zależeć od tego, czy indeks giełdowy w dniu zapadalności lokaty przebije ustaloną wcześniej wartość czy nie.

Generalna zasada działania produktów strukturyzowanych została przedstawiona na wykresie poniżej. Kwota, jaką inwestujemy w strukturę jest dzielona na dwie części; pierwsza część, zwykle znacznie większa, jest inwestowana w tradycyjny sposób, np. jako lokata na rynku międzybankowym albo w zakup bezpiecznych papierów dłużnych. Druga – zwykle mniejsza część – jest przeznaczana na zakup/sprzedaż instrumentów pochodnych, które charakteryzują się tzw. „dźwignią finansową”. W pewnym uproszczeniu oznacza to, że pozwalają one na osiąganie bardzo wysokich stóp zwrotu przy równoczesnym bardzo wysokim ryzyku poniesienia dotkliwych strat.

Przykładem instrumentu pochodnego kupowanego przez Bank oferujący strukturę jest opcja na indeks giełdowy; w najlepszym przypadku może ona pozwolić na osiągnięcie wysokiego zysku, w najgorszym – na stratę inwestowanej w nią kwoty, która na szczęście stanowi tylko niewielki ułamek całej wartości inwestycji klienta Banku. W takiej sytuacji inwestor dostaje zwrot kapitału z pierwszej części środków, inwestowanych w tradycyjny sposób.

(C) EDUNEWS.PL

Oczywiście za przeprowadzenie całej operacji Bank pobiera prowizję. Pojawia się zatem pytanie: czy nie lepiej zbudować sobie strukturę samemu, zamiast płacić za pośrednictwo Banku. Niestety, nie jest to takie proste, gdyż przeciętny Kowalski nie ma dostępu do rynku finansowych instrumentów pochodnych zaszytych w struktury. Dużą zaletą struktur jest zatem udostępnienie szerokiego rynku pochodnych finansowych inwestorom detalicznym. Ich wadą z punktu widzenia inwestora jest niewielka elastyczność: wycofanie się ze struktury przed terminem jej zapadnięcia wiąże się zwykle ze znacznymi kosztami.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna