Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Uwaga na doradców finansowych

Pośrednicy kredytowi są istotnym kanałem dystrybucji produktów finansowych do osób poszukujących finansowania swoich potrzeb. Szacuje się, że obecnie co czwarty kredyt bankowy jest udzielany za ich pośrednictwem. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zabrał głos w sprawie pośredników kredytowych - w komunikacie z 29 stycznia 2010 r., zwraca uwagą na kilka aspektów działalności pośredników kredytowych.

W związku z kierowanymi do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) pytaniami dotyczącymi działalności pośredników kredytowych, UKNF przypomina, że:
»Pośrednicy kredytowi nie zawierają umów kredytowych w swoim imieniu, a jedynie pośredniczą dla banku w sprzedaży kredytu. Umowa kredytowa zawierana jest między klientem a bankiem. 
»
Pośrednicy kredytowi, często reklamujący się jako „doradcy finansowi”, nie ponoszą  bezpośredniej odpowiedzialności wobec klienta za ewentualne nierzetelne porady. 
»
Pośrednicy kredytowi oferują produkty instytucji, na podstawie zawartej z nimi umowy. Najczęściej oznacza to, że dystrybuowane przez nich produkty nie obejmują całego rynku. 
»
Wynagrodzenie za usługi pośrednika kredytowego pokrywane jest z prowizji, otrzymywanej od banku za sprzedaż kredytu. Pośrednik nie ma obowiązku informowania klienta o jej wysokości. 
»
Wynagrodzenie za sprzedaż kredytu w postaci prowizji jest z reguły uzależnione od kwoty kredytu.   
»
System wynagrodzeń pośredników kredytowych nie zawsze uwzględnia działanie w interesie klienta. 
»
Pośrednicy kredytowi nie mają obowiązku informowania klientów o powiązaniach właścicielskich z bankiem, którego kredyty sprzedaje. 
»
Pośrednicy kredytowi nie muszą mieć wykształcenia kierunkowego ani wiedzy z zakresu finansów. 

Komunikat UKNF jest cenną wskazówką dla młodych konsumentów finansowych, którzy poszukują dla siebie odpowiednich produktów finansowych. W finansach osobistych istotne jest, aby zawsze zachowywać „racjonalną podejrzliwość” w stosunku do przedstawianej nam oferty. W sytuacji rozmowy z przedstawicielem banku czy pośrednikiem kredytowym nie wahajmy się zadawać pytań, a zwłaszcza prosić o wyliczenia. Porównujmy liczby i koszty w różnych bankach i szukajmy dla nas optymalnych rozwiązań.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna