Konsumenckie wiem jak

KUPUJĘ

Jaką ochronę daje nam gwarancja?

fot. Fotolia

Gwarancje zostały ustanowione po to, by roztoczyć nad konsumentem lepszą ochronę przy zakupie dóbr i usług. Są one oferowane przez producentów i sprzedawców jako dodatkowa forma ochrony do jego ustawowych praw. Od momentu wprowadzenia w życie ustawy o sprzedaży konsumenckiej mamy prawo do większych oczekiwań wobec sprzedawcy, ale musimy być aktywni i świadomi tych praw.

Gwarant, czyli osoba, która udziela nam gwarancji (najczęściej producent, ale może być to importer lub sprzedawca) sam decyduje, czy udzieli nam gwarancji na dany towar i nie może za to pobrać od nas dodatkowej opłaty. Gwarancji udziela nam dobrowolnie. W oświadczeniu zawartym w dokumencie gwarancyjnym musi określić treść i zakres tej gwarancji, np. liczbę napraw, warunki, w jakich może być dokonana wymiana sprzętu na nowy, adresy serwisów. Jest to dokument, w którym przedsiębiorca zapewnia określoną jakość swojego świadczenia, a w przypadku nieodpowiedniej jakości zobowiązuje się do spełniania czynności określonych w umowie gwarancji (np. usunięcia wady lub nieprawidłowości, dostarczenia innej rzeczy itp.), jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w gwarancji.

Do udzielenia gwarancji konieczne jest wskazanie w oświadczeniu gwaranta, jakie obowiązki go obciążają. Udzielenie gwarancji nie pozbawia nas uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową. Gwarancja jest czymś dodatkowym, co oznacza, że:

  • Niezależnie od tego, czy ktoś jej nam udziela, czy nie, mamy prawo do reklamacji na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
  • Jeśli na towar udzielono gwarancji, możemy z niej skorzystać, ale nie musimy. To konsument decyduje o tym, czy swoje roszczenia będzie opierać na gwarancji, czy na ustawie. Możemy uznać, że lepiej nam jest skorzystać z tytułu niezgodności towaru z umową i złożyć reklamację do sprzedawcy, a nie do gwaranta. Ważne, aby pamiętać, że towar niezgodny z umową można reklamować u sprzedawcy w ciągu dwóch lat od wydania towaru, ale w ciągu 3 miesięcy od chwili ujawnienia wady towaru.

Jeżeli w trakcie trwania gwarancji ujawni się wada danego towaru, możemy skorzystać z uprawnień opisanych w dokumencie gwarancyjnym. Nie musimy wówczas udowadniać, że wada istniała w chwili wydania towaru, należy tylko wykazać, że powstała w okresie, który obejmuje gwarancja. Warto wiedzieć, że w przypadku, kiedy gwarancja jest krótsza, niż 2 lata, po jej upływie do 2 lat możemy jeszcze skorzystać z odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i gwarant powinien nas o tym poinformować w swoim oświadczeniu.

Gwarancja musi określać: obowiązki gwaranta (obowiązkowo - inaczej wcale nie jest gwarancją), zakres odpowiedzialności gwaranta, uprawnienia kupującego. Oświadczenia, które nie zawiera obowiązków gwaranta, nie uważa się za gwarancję (np. napis na opakowaniu „2 lata gwarancji”). Powinno ono zostać sformułowane w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i nie wprowadzający w błąd. Jeżeli jednak gwarant nie spełni tego wymogu, gwarancja jest nadal ważna i pozostaje to bez wpływu na uprawnienia kupującego. Dokument gwarancyjny powinien zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania gwarancji, terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Jeśli gwarancji udziela sprzedawca to musi on dodatkowo: wydać dokument gwarancyjny, sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w tym dokumencie, sprawdzić stan plomb i pozostałych zabezpieczeń, jeżeli towar je posiada.

Przed podjęciem decyzji zakupu produktu konsument powinien dokładnie zapoznać się z treścią gwarancji.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna